قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

خودم يادم نيست پوشيده باشم ، شايد يك بار خيلي ظريف و خنك ، بدن نما نيست واسه دانشگاه و سر كار مناسب اندازه هاشو خواستيد لطفا پيام بدين

#پوشاک #استفاده_شده #۳۴#٣٦

#گرگان