قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

سایز ۳۸ یوغات امریکا بوده استفاده نشده بند دور پا جمع میشه تا زانو

#کفش
#تهران