قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومن ۱۵,۰۰۰ تومن

#دامن کوتاه جین، سایز ٣٤،٣٦ اسمال

#پوشاک
#گرگان