قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن ۶۸,۰۰۰ تومن

شلواربادگیرخفن

برای كوهنوردی ورزش
پایینش گت میشه كمرش كشه
داخلش عرقگیرداره
توپاراقعاخوشگله
من یكبارپاكردن ران هاش برام تنگه
#پوشاک
#تهران