قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومن

(تعداد محدود )

#قاب ساین خرداد
ویترای با #قاب طرح چوب
اندازه ۲۰×۲۰ cm
#دکوریجات
#تهران