قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومن ۸۴,۰۰۰ تومن

فروخته شده

اینکار کاملا تمیزه چون که کلا به دلم ننشست زیاد نپوشیدمش

پشتش پلیسه داره
استینا مدل داره که تو عکس مشخص
رنگش کرم
قدش هم تا زانو
جلو بازه ولی غزن داره میتونی ببندیش
#پوشاک #نو #۳۸