قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن

سارافن مشکی پوشیده نشده سایز ۳۶ ،۳۸ هدیه بوده ارزون گذاشتم که کمدمو سبک کنم یکم

همراه کمربندش ،جنسش کتانه
#پوشاک
#نو
#خفنها
#تهران