قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

حوله هاي ترك و نو

٣تا از سمت راست ٢٠ تومن
اولي از سمت چپ ٢تاييه ٣٠ تومن
اولي از راست ايرانيه به بافت يزد
فروش به علت مهاجرت
#دکوریجات