قیمت: ۸۰۰۰۰ تومن

از #زارا خریدمش سایزش مناسب ۳۶ و ۳۸ . دمپاش ریش داره و فاقش بلنده نهایتا شاید ۴ ۵ با پوشیده باشمش

#پوشاک