قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومن

کیف دیوید جونز ۲۳۵۰۰۰ خرید خودم بوده ، نو و استفاده نشده ست.

#کیف
#اهواز