قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن

جاشمعي

دوتا با هم
بزرگ ارتفاع ٨ سانت
كوچك ارتفاع ٥سانت
#دکوریجات