قیمت: ۴۸,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

نیم تنه دو سه بار استفاده شده

#پوشاک
#کرج