قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومن ۱۰,۰۰۰ تومن

این کیفو من از وینک خریدم که هدیه بدم .ولی به کارم واسه هدیه نخورد.مارک pull& Bear هست.بندشو چون خیلی بلند بوده خودشون کوتاه کردن و دوختن که تو عکس گذاشتم واستون.قیمت خیلی کمتر از اون چیزی که من پام بیرون اومد میذارم واستون.

#کیف