قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ تومن ۱۳۰,۰۰۰ تومن

پیراهن خالخالى گوگولى

با دامن گیپور
اینترنتى خریدم براى تولدم ولى چون قسمت سینه ش برام تنگ بود دیگه نپوشیدمش
#پوشاک #۳۶