قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۱۰,۰۰۰ تومن

سارافون و زير سارافوني بهم وصلند،مناسب ٣٦/٣٨

#پوشاک #نو #۳۶
#کرمان