قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

بافت تقریبا نازک خیلی مناسب این فصله

دوبار استفاده شده ولی خیلی نو

#پوشاک
#تهران