قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

كت تك مردونه ترك ، مناسب جوونهاي خوش پوش

جنس و آستردوزي مشخصه تو عكسها،عكس سوم رنگش مشخصه كامل
#آقایون ،
#آقایون
#تهران