قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن ۱۸,۰۰۰ تومن

جای جواهراتی

با کیفیت و خاص
سه تا با هم۱۹ تومن
#دکوریجات
#تهران