قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومن

گل تایلندی کار دست

مغازم و جمع کردم یک سری جنس مونده که قیمت پایین دارم میدم .
تعداد 21شاخه مونده
کرج و همدان میتونم تحویل بدم.
#دکوریجات