قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن

نیم تنه_نو هدیه بوده استفاده نشده

#پوشاک
#تهران