قیمت: ۱۹۰۰۰۰ تومن

جا شمعی بسیار خوشگل هندی
نو استفاده نشده

باران امیرآباد