قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن

جا جواهري، قطر ٧ سانت، كاملا نو، اصفهانيا ميتونن از نزديك ببينن.

#دکوریجات
#اصفهان